Privacyverklaring Gastouderopvang ‘t kwebbelnest                                  

 

Gastouderopvang ‘t kwebbelnest hecht veel waarde aan de privacy van de vraagouders en de kinderen. Hoe ik omga met uw privacygegevens en deze kan waarborgen kunt u lezen in onderstaande privacyverklaring.

Wanneer u als vraagouder met mij een overeenkomst aangaat met betrekking tot kinderopvang vraag ik u om persoonsgegevens.
Ik gebruik de door u verstrekte gegevens:

o   voor het tot stand komen van een overeenkomst

o   om uw opdracht naar behoren uit te voeren

o   om het betreffende kind de beste zorg te kunnen bieden

o   en u op de hoogte te houden van de opvang  

Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
Behoudens het gebruik als hiervoor genoemd, verstrek ik geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is.

o   de gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

o   de aangesloten gastouderbureaus, zij verzorgen de facturering

o   de GGD, de opvang wordt gecontroleerd door de GGD, hierbij wordt o.a. gekeken naar het aantal kinderen, de GGD zal hiervoor naar de persoonsgegevens (naam en geboortedatum)kunnen vragen.

o   de boekhouder, om mijn boekhouding te kunnen doen moet de boekhouder een aantal gegevens kunnen inzien die betrekking hebben op de financiën. (de boekhouder heeft geheimhoudingsplicht)

o   de achterwacht, zij heeft de gegevens betrekking hebbende op het kind, de naam, de    

     geboortedatum, adres, telefoon en huisarts, zodat zij kan handelen bij calamiteiten.

De belastingdienst kan in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvragen. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

U heeft zelf ook recht op inzage van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Verwerken en bewaren.

Voor het verwerken en bewaren van de persoonsgegevens heb ik de volgende gegevens nodig:

Bij kinderen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adres, geboortedatum en de gegevens betrekking hebbende op de gezondheid en ontwikkeling van het kind.

Bij ouders/verzorgers: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer,

E-mailadres, overeenkomst/contract.

Deze persoonsgegevens worden door Gastouderopvang ‘t kwebbelnest opgeslagen ten behoeve van verwerking(en)  gedurende de looptijd van de overeenkomst en zeven jaar daarna. Voor het bijhouden van een dagboek(overdracht) en beeldmateriaal wordt een looptijd van 1 jaar aanbevolen.

 

Publicatie van foto’s

Ik laat vraagouders voordat ik foto’s publiceer op sociaal media of op mijn de website een toestemmingsformulier tot publicatie ondertekenen. In dit formulier kunnen de vraagouders aangeven op welke manier ik foto’s mag delen of niet.

 

Beveiliging

Gastouderopvang ‘t kwebbelnest neemt de bescherming van uw privacy serieus. Hiervoor heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en wel op de volgende manier:

o   een wachtwoord op mijn mobiel en laptop.

o   de schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard in een gesloten kast waar niet zomaar      

     iedereen bij kan.

o   de website (www.gokwebbelnest.nl) is in eigen beheer en wordt beveiligd met een wachtwoord en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

o   op facebook maak ik gebruik van een zakelijke pagina, deze wordt beveiligd door een wachtwoord en is in eigen beheer.

o   digitale gegevens/facturen zijn opgeslagen op de laptop, deze is beveiligd met een wachtwoord.

o   ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

     technische incidenten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij mij.
U heeft recht uw gegevens te laten wijzigen wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt.

U heeft recht om gegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij het aangesloten gastouderbureau.  Mocht u het gevoel hebben dat uw klacht niet serieus wordt genomen dan kunt u contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging

De tekst van deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen mijn bedrijfsvoering. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Waar nodig pas ik deze verklaring aan vanwege wetswijzigingen.